Aktuality

Vážení rodiče,
upozorňujeme na ukončení platby školného a stravného.
Poslední platba školného a stravného na účet proběhla 15. 5. 2016.
V měsíci červnu již platbu nezadávejte.
 
(Informace o placení školného za prázdniny budou uveřejněny v šatnách           v červnu).
 
Marie Doležalová, vedoucí ŠJ.
 

29. 05. 2016
Přidáno:

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/20017
Ředitelka Mateřské školy Vostelčice v Chocni jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném        a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě posouzení a vyhodnocení žádostí na školní rok 2016/2017
takto:
Poř. číslo      Registrační číslo                Výsledek řízení
1.                    MŠ/16/2016/RE                    přijat/a
2.                    MŠ/19/2016/RE                    přijat/a
3.                    MŠ/20/2016/RE                    přijat/a
4.                    MŠ/13/2016/RE                    přijat/a
5.                    MŠ/24/2016/RE                    přijat/a
6.                    MŠ/18/2016/RE                    přijat/a
7.                    MŠ/23/2016/RE                    přijat/a
8.                    MŠ/11/2016/RE                    přijat/a
9.                    MŠ/14/2016/RE                    přijat/a
10.                  MŠ/10/2016/RE                    přijat/a
11.                  MŠ/15/2016/RE                    přijat/a
12.                  MŠ/25/2016/RE                    přijat/a
13.                  MŠ/21/2016/RE                    přijat/a
14.                  MŠ/26/2016/RE                    přijat/a
15.                  MŠ/12/2016/RE                    nepřijat/a
 
Vážení rodiče přijatých dětí,
srdečně Vás zveme na první společné setkání, kde Vás seznámíme s provozem a organizací školy, s tím co Vaše dítě do mateřské školy potřebuje a předáme Vám rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.
 
Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste přišli bez dětí.
Schůzka se koná dne 30. května 2016 v 15.00 hodin ve třídě U Myšek.

Vážení rodiče nepřijatých dětí,
z důvodu velkého počtu podaných žádostí o přijetí dítěte do naší MŠ nebylo možné vyhovět jedné žádosti.
Podaných žádostí jsme zaevidovali 17 a volných míst pro školní rok 2016/2017 máme 14.   Z toho 2 děti byly umístěné v jiné MŠ.                                           Žádné volné místo na odvolání nemáme.
 
Žádám rodiče, jejichž dítě nebylo v naší MŠ Vostelčice přijato, aby se osobně dostavili dne 23. května 2016 mezi 8. až 15. hodinou do kanceláře ředitelky školy, kde Vám budou podány potřebné informace a předáno rozhodnutí.
 
Jana Charousová, ředitelka školy
 
Vyvěšeno: 17.5.2016
Sejmuto:     1.6.2016

17. 05. 2016
Přidáno:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ VOSTELČICE, CHOCEŇ
Vážení rodiče, srdečně Vás a Vaše děti zveme na prohlídku naší mateřské školy a odloučené třídy v ZŠ Kollárova.
 
v úterý 5. 4. 2016       od 8,00 - 10,00 hod.
                                   od 14,00 - 16,00 hod.
 
V rámci Dne otevřených dveří budete mít možnost si projít prostory mateřské školy a školní zahrady, prohlédnout si pomůcky a hračky, které se během dne používají a seznámit se s týmem pedagogů.
Děti si můžou ve školce pohrát nebo si něco hezkého vyrobit.
K prohlídce si můžete vybrat kteroukoliv třídu.
 
Na Vaši návštěvu se těší celý kolektiv zaměstnanců MŠ.

11. 03. 2016
Přidáno:

Rodiče čtou dětem IV
,,Je svatá a přesto jí dokáží spálit. Jste s ní sami a přitom vedle Vás stojí Alibaba i 40 loupežníků. Neslezete z postele a přitom obletíte celý svět. Přinese Vám smích i slzy. Když si její slova zapamatujete- dá Vám vzdělání nebo Vás naučí přitlouct hřebík. Kdo toto dokáže, i když nejde elektřina? KNIHA“

Moji milí rodiče,
Určitě si pamatujete na loňskou soutěž ,,RODIČE ČTOU DĚTEM“, která se nám všem moc líbila. Rádi bychom navázali na loňský úspěšný měsíční projekt naší školky a pokračovali ve společném čtení. Těším se zase na krásné chvilky s pěknou knížkou. Znovu se zaboříme do polštářů a budu poslouchat kapitoly z mých i vašich oblíbených knih. OPĚT MNĚ BUDETE ČÍST!
Úkolem tohoto projektu je rozvíjet dětem slovní zásobu i fantazii, podporovat společně strávený čas rodičů s dětmi, a to za pomoci čtení pohádek. My děti jsme vždycky rády, když se na chvíli věnujete jen a jen nám, když se zastavíte a sami si s námi oddechnete. Také nám třeba při čtení pohádky řeknete něco hezkého ze svého dětství, na co byste jinak třeba zapomněli a my budeme mít radost, že si s vámi povídáme, a půjdeme pak třeba i bez řečí spát.
Ve školce jsme si už namalovali a vystříhali hlavičky zvířátek, sněhuláka (na každé třídě jiné), kteří ale zatím nemají tělo. To získají, když mi budete číst nejlépe večer před spaním postupně mé ale i své oblíbené pohádky.
Pokaždé, když mi přečtete pohádku, napíšete název pohádky do bříška, které si doma vyrobíte a podepsané si spolu připevníme k hlavičce mého zvířátka. Zvířátko bude mít na konci března 4 bříška - vždy 1 bříško na 1 týden. Zvítězí ten, kdo bude mít 4 bříška (nezáleží na počtu přečtených pohádek). To budete koukat, jak nám budou pěkně růst!
Vaše oblíbené dítě

Odměnou zúčastněným dětem bude návštěva knihkupectví, kde si každá třída zakoupí knihu.
Pozn. Prosíme rodiče, aby dětem nepsali pohádky, které přečetli již dříve, ale aby to byly pohádky, které dětem přečtou v době konání projektu.
Přejeme příjemné čtení a čas strávený s Vašimi dětmi!

04. 03. 2016
Přidáno:

Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Vostelčice, Choceň.
 
Termín zápisu: pondělí 25. 4. 2016 od 8,00 do 15,00 hodin v ředitelně MŠ.
K zápisu přineste:
 
1. řádně vyplněnou a podepsanou Žádost k přijetí
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce
 
Postup při zápisu do mateřské školy:

Formuláře si vyzvedněte v mateřské škole od 4. 4. 2016, denně od 7,00 do 16,00 hodin.
U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost k přijetí do MŠ potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pořadí odevzdaných žádostí, přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly.
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií.
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Vostelčice (3 třídy po 28 dětech a 1 odloučená třída po 22 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:
 
1. K předškolnímu vzdělávání se v souladu se zák. 561/2004 Sb. v platném znění přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy ve věku dosažení šesti let od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a spádových obcích (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Nová Ves, Podrážek), které k 1. 9. 2016 dovrší tří let, v pořadí dle věku sestupně.
 
3. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší.
 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v pátek 20. 5. 2016.

 
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 23. 5. 2016 mezi 8,00 - 15,00 hodin.

 
Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí 30. 5. 2016 v 15,00 hodin.
 
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek 13. 5. 2016 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.
 
 
 
V Chocni dne 22. 2. 2016                                         Jana Charousová, řed. MŠ
 

22. 02. 2016
Přidáno:

V únoru začínáme jezdit s předškolními dětmi, které jsou přihlášené, do Vysokého Mýta na plavecký výcvik. Žádáme rodiče o zaplacení částky 700 Kč (400 Kč plavání; 300 Kč autobus).
 
Plavecký výcvik zahrnuje 10 lekcí.
První lekce - v úterý 9. 2. 2016; dále potom každé úterý (vyjma jarních prázdnin).
Poslední lekce - 19. 4. 2016.
 
Děti budou s sebou potřebovat: batůžek, plavky (chlapci slipové), osušku (plavky a osušku řádně označené), pití v plastové lahvi s uzávěrem.
 
Odjezd z MŠ v 9,30 hodin.
Lekce probíhá v 10,15 - 11,00 hodin.
Příjezd do MŠ ve 12,15 hodin.
 
NOVĚ NADSTANDARTNÍ NABÍDKA - FOCENÍ NAD VODOU OD PANA FOTOGRAFA - NAFOTÍ PRŮBĚH JEDNÉ LEKCE ZDARMA.

03. 02. 2016
Přidáno:

Mateřská škola Vostelčice, Choceň bude uzavřena v období letních prázdnin od 1. 7. - 31. 7. 2016.
V týdnu od 25. 7. - 29. 7. 2016 budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni. Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 1. 8. 2016.
Pokud budete mít zájem umístit své dítě v době uzavření školy v jiné MŠ v Chocni, vyzvědněte si, prosím, u třídních učitelek žádost a odevzdejte ji nejpozději do 31. 5. 2016.
Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola vyhovět. Přijímány budou děti do kapacity školy. 
Do náhradní MŠ budou umístěny pouze děti zaměstnaných rodičů.
Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách je nutné uhradit 1. den nástupu dítěte do zařízení. 
 
Jana Charousová, ředitelka MŠ

03. 02. 2016
Přidáno:

Daňová sleva za rok 2015 Za rok 2015 si rodiče mohou odečíst z daní výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 35, lze odečíst částku za umístění dítěte v předškolním zařízení z daní.
Mateřská škola Vostelčice je připravena vydat všem rodičům potvrzení o výši úplaty za vzdělávání (školného) za rok 2015.
Toto potvrzení dostanou všichni rodiče v polovině ledna, cca od 14. 1. 2016, aniž by museli mateřskou školu žádat. Více informací o daňové slevě najdete
 
http://zpravy.aktualne.cz/finance/nova-danova-sleva-za-skolku-skolkovne-...

10. 01. 2016
Přidáno:

Dobrý den,
potvrzuji Vaše přihlášení na lyžování pro děti z MŠ Vostelčice,Choceň.
Lyžování se skládá z dvanácti vyučovacích hodin obsažených v šesti lekcích a je určeno pro děti ze smluvních mateřských škol. Náplní je skupinová výuka lyžařských dovedností. Děti budou rozděleny do skupin dle míry svých dovedností (max. 5 dětí na jednoho instruktora). Poslední lekce bude karnevalová a každé dítě může mít svoji masku. Po skončení obdrží účastnický list, dárkový balíček, DVD s fotkami a videem z celého kurzu bude po zpracování rozdáno dětem v mateřské škole.
Cílem je osvojení si nových dovedností a rozšířit doposud získané lyžařské dovednosti, naučit děti bezpečnému pohybu a chování na sjezdovkách a výuka nových trendů dětského lyžování.
 
Místo a den: Ski areál Jedlová, Deštné v O.h., Pátek
Termíny: 8. 1. 2016, 15. 1. 2016, 22. 1. 2016, 5. 2. 2016, 12. 2. 2016 a 19. 2. 2016
 
Odjezd: v 7.10 od MŠ Předpokládaný příjezd k MŠ je v 11.50,
v případě špatného počasí, nedostatku sněhu nebo extrémně vysokého mrazu, bychom Vás den předem nebo nejpozději brzy ráno informovali formou SMS o zrušení lekce. Každá zrušená lekce ze strany organizátora bude nahrazena. Ostatní storno poplatky dle všeobecných podmínek účasti na kurzu na www.skifanatic.cz.
 
Správná výstroj a výzbroj je důležitá pro absolvování kurzu. Každé dítě musí mít helmu, lyžařské brýle, lyžařské boty, lyže o délce úměrné výšce postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy, teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, lyžařské brýle.
 
Veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, příjmení a název MŠ)!! Vše bude zabalené v jedné tašce (cestovní taška nebo větší batoh- ne igelitová taška), která musí být označena jménem, příjmením a názvem MŠ.
 
Lyže budou zvlášť svázané a nedávejte je prosím do vaků!! Lyže i lyžařská obuv musí být také označené jménem, příjmením a názvem MŠ.
 
Nezapomeňte nejpozději do začátku vánočních prázdnin odevzdat v mateřské škole kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží!
Prosíme rodiče z MŠ Vostelčice Choceň, aby označili tašky dětí s vybavením červenou stuhou nebo červeným provázkem. (slouží k ulehčení při rozlišení)
Přihlášením do kurzu můžete tuto zimní sezónu využít slevy 30% na veřejnou individuální výuku pro jakéhokoli člena rodiny. Slevu uplatníte pouze ve ski areálech Hlinsko a Jedlová v Deštném v Orlických horách. Při placení výuky v kanceláři školy, stačí pouze sdělit jméno přihlášeného dítěte do kurzu a název MŠ, kterou dítě navštěvuje.
 
Kontakt:
Jakub Rejholec 601 561 136 nebo Martin Dostál 728 427 919, Ski areál Jedlová Deštné v O. h. 601 561 136, Ski areál Hlinsko 775 022 650 nebo 722 010 997,
email: skifanatic.cz@gmail.com, www.skifanatic.cz
O jakýchkoli případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. V případě jakýchkoli dotazů se nás nebojte kontaktovat. Tento email, doporučujeme uložit nebo vytisknout a uschovat!!
 
S pozdravem a poděkováním Jakub Rejholec a Martin Dostál

04. 01. 2016
Přidáno:

Mateřská škola bude uzavřena od středy 23.12.2015-1.1.2016.
Provoz bude zahájen v pondělí 4.1.2016.
 
Uzavření odloučené třídy bude od pondělí 21.12.2015-1.1.2016.
Provoz bude zahájen v pondělí 4.1.2016.
Děti z odloučené třídy v době uzavření  mají možnost docházet na hlavní budovu.
Zájem prosím nahlaste pí. učitelkám na třídě.
 

04. 12. 2015
Přidáno:

Stránky

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Nejbližší akce