Aktuality

Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Vostelčice, Choceň.
Termín zápisu: středa 3. 5. 2017 od 8,00 do 16,00 hodin v ředitelně MŠ.
K zápisu přineste:
1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření   dětského lékaře - ne starší než jeden měsíc)
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce
 
Postup při zápisu do mateřské školy:
Formuláře si vyzvedněte v MŠ od 24. 4. 2017,  denně od 7,00 do 16,00 hodin.
U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte    při zápisu.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérii:
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Vostelčice (3 třídy po 26 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:
 
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky.
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31. 8. 2017 dovrší nejméně čtvrtého roku věku  ( § 34 odst. 3 školského zákona),  v pořadí dle věku sestupně.
 
3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místní části (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31.8. 2017 dovrší nejméně třetího roku,  v pořadí dle věku sestupně.
 
4. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.
 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v pátek 31. 5. 2017. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 5. 6. 2017 mezi 8,00 - 15,00 hodinou.

 
Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí 12. 6. 2017 v 15,00 hodin.
 
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek 19. 5. 2017 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.
 
Vstup do mateřské školy je pro dítě i pro rodiče přelomovým krokem. Děti od určitého věku společnost dětského kolektivu potřebují, ale pokud se vstup do školky uspěchá, může být pro dítě traumatizující a stresující. Proto by si rodiče měli položit otázku: „Je naše dítě zralé a připravené na to, aby začalo navštěvovat mateřskou školu?“
 
Ditě, které začíná navštěvovat mateřskou školu, by mělo zvládnout:
Samostatně se najíst lžící
Pít ze skleničky, umět přijímat tuhou stravu
Vydržet sedět při jídle u stolu
Zvládat základní hygienické návyky – samostatně si umýt ruce, umět si pustit vodu, utřít se do ručníku, používat WC – umět si dojít včas, nepoužívat pleny
Používat kapesník, umět se vysmrkat s pomocí dospělého
Zvládat základy sebeobsluhy – samostatně se svléknout a alespoň si obléknout kalhoty a obout si bačkory
Zvládnout chůzi po schodech
Poznat si svoje věci
Mluvit jednoduchými větami, vyjadřovat svá přání a obavy
Být schopné zaujmout se hrou či činností alespoň po dobu 5 minut
Zvládnout odloučení od matky
 
 
V Chocni dne 8. 3. 2017
Jana Charousová, řed. MŠ

12. 03. 2017
Přidáno:

Vážení rodiče,
srdečně Vás a Vaše děti zveme na prohlídku naší mateřské školy
v úterý 11. 4. 2017 od 8,00 - 15,30 hodin
V rámci Dne otevřených dveří budete mít možnost si projít prostory mateřské školy   a školní zahrady, prohlédnout si pomůcky a hračky, které se během dne používají     a seznámit se s týmem pedagogů.
 
Děti si můžou ve školce pohrát nebo si něco hezkého vyrobit.
K prohlídce si můžete vybrat kteroukoliv třídu.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců MŠ.
 

12. 03. 2017
Přidáno:
27. 02. 2017
Přidáno:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona Přijímací řízení na naší MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. 8. 2017 dovršily pěti let.
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte: - do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu - nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.
 
Děti bydlící ve spádovém obvodu - město Choceň, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého, mají od 1. 9. 2017 přednostní přijetí.
 
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.
 
Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2012 může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky
 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2017.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem).
 
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
 
 
více informací z MŠMT v příloze

27. 02. 2017
Přidáno:

Plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě bude probíhat vždy v úterý od 10,15 - 11,00 hodin. 
První lekce začne v úterý 17. 1. 2017.
Odjezd z mateřské školy v 9,30 a příjezd v 12,00 hodin.
 
Cena plaveckého výcviku :  710 Kč ( autobus 350 Kč. a cena 9 lekcí 360 Kč.)
 
V letošní roce se mohou plaveckého výcviku zúčastnit i děti mladší ( 4-6 leté).
 
Termíny lekcí: 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 14.3., 21.3.
 
Dejte dětem: batůžek, plavky, chlapci slipové ( přiléhavé, elastické bez kapes)
                       osušku (oboji řádně označené), pití v plastové láhvi s uzávěrem.
 
Plaveckého výcviku se nemohou účastnit děti s infekčním onemocněním (bradavice, molusky). V den výcviku dětem nedávejte řetízky, prstýnky, náramky a dlouhé náušnice - z důvodu poranění.
 
Další informace najdete v šatnách děti.

02. 01. 2017
Přidáno:

Rozpis lyžování 2016/2017 ski areál Hlinsko
 
MŠ Vostelčice, Choceň - označení tašek = červená barva
Den: pondělí a středa
Předpokládný čas odjezdu: 7.10 h.
Data plánovaných akcí: 13. 2., 15. 2.,  20. 2.,  22. 2.,  27. 2.,  1. 3. 2017
 
Kontakty: Martin Dostál  728 427 919
Kancelář lyžařské školy Hlinsko 775 022 650 nebo 722 010 997
 
E-mail: skifanatic.cz@gmail.com
www.skifanatic.cz

11. 12. 2016
Přidáno:

Milí rodiče,
děkujeme za vaši účast na vánočním jarmarku, konaném 1.12. 2016.
 
Tím, že jste přispěli zhotovenými výrobky či jejich koupí, se nám podařila získat finanční částka, která bude využita na zakoupení nových matrací na třídu ježečků a veverek.
Děkujeme!
( Interaktivní tabule bude pořízena sponzorsky, jednání s p. Příhodou).

11. 12. 2016
Přidáno:

 
Mateřská škola VOSTELČICE CHOCEŇ  zve všechny rodiče na prodejní výstavu KNIH, ADVENTNÍCH VĚNCŮ A SVÍCNŮ.
Vystavené předměty je možné na místě zakoupit.
 
Výstava proběhne od 22. 11. – 24. 11. 2016 a bude otevřena denně od 8,00 – 16,30 hodin.
 
Děkujeme, že zakoupením každého výrobku umožňujete naší MŠ získat finanční podporu pro nákup hraček.

21. 11. 2016
Přidáno:

VÁŽENÍ RODIČE,
1. 12. SE V NAŠÍ MŠ USKUTEČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK .
 
PROTO PROSÍME O POMOC ŠIKOVNÉ MAMINKY, BABIČKY A TETY, KTERÉ BY MOHLY PŘISPĚT NA TUTO AKCI SVÝMI VÝROBKY.
 
ZÍSKANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY BUDOU POUŽITY NA NÁKUP INTERAKTIVNÍ TABULE.
 
ZA VAŠI POMOC PŘEDEM DĚKUJEME
DĚTI A KOLEKTIV MŠ

04. 11. 2016
Přidáno:

V MŠ proběhne fotografování dětí s vánočním motivem.
Zájem o vyfotografování svého dítěte ( je možno dovést i sourozence ) napište v šatnách na nástěnku.
Cena fotografií + motiv je možné shlédnout v šatnách dětí.
Fotograf vytiskne náhledy fotografií, které budou na nástěnce v šatně dětí. Rodiče si přímo na tento náhled zapisují jestli budou chtít fotografie odebrat, množství a formát požadovaných fotografií. 
Termín 1.11. 2016 v 8,30 hod..

14. 10. 2016
Přidáno:

Stránky

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31