Aktuality

V pátek 29. 9. 2017 bude MŠ uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

24. 09. 2017
Přidáno:

Vážení rodiče,
platba za školné a stravné probíhá bezhotovostní platbou v příslušném měsíci do 15. dne v měsíci.
Je potřeba zadat příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz tak, aby úhrada byla na účtu MŠ nejpozději k 15. dni příslušného měsíce (tj. na měsíc září do 15. září - peníze na účtu MŠ).

Každé dítě má přidělen specifický symbol, který je nutné při platbě vyplnit.
Pro lepší identifikaci uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte!!!!

Prosíme Vás o zadání včasného platebního dokladu dle Vaší banky.
Platbu školného a stravného zadejte na účet MŠ:
27 - 8768120217/0100
variabilní symbol = 324100
specifický symbol = byl Vám přidělený při nástupu do MŠ a platí po celou dobu                        docházky dítěte do MŠ
konstantní symbol = 0308
zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte
 
částka    = 660,- předškoláci (stravné)
                  748,- děti s odkladem školní docházky (stravné)
                1.060,- ostatní děti (stravné + školné)
 
Telefon. číslo do MŚ 465 471 691 734 288 983 vedoucí školní jídelny pí. Doležalová

Splatnost platby na měsíc září byla stanovena do 15. 9. 2017 na účtu MŠ.
 
Splatnost první platby - 14. 9. 2017
Splatnost poslední platby - 14. 6. 2018
 
Vyúčtování bude provedeno 1x do roka k 30. 6. kalendářního roku.
 
V případě opakovaného neplacení školného a stravného může ředitelka ukončit vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole. Prosíme o včasné platby.
Děkujeme
Jana Charousová, řed. školy
Marie Doležalová, ved. ŠJ

02. 09. 2017
Přidáno:

Do sekce "Informace pro rodiče > Soubory ke stažení" jsme nově přidali dokument ke stažení, který obsahuje základní informace k chystané nástavbě a přístavbě MŠ Vostelčice.

13. 06. 2017
Přidáno:

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Vostelčice v Chocni jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě posouzení a vyhodnocení žádostí na školní rok 2017/2018 takto:
 
Poř. číslo        Registrační číslo        Výsledek řízení
 
    1.              MŠ/46/2017/RE            přijat/a
    2.              MŠ/36/2017/RE            přijat/a 
    3.              MŠ/12/2017/RE            přijat/a
    4.              MŠ/11/2017/RE            přijat/a
    5.              MŠ/15/2017/RE            přijat/a
    6.              MŠ/37/2017/RE            přijat/a
    7.              MŠ/54/2017/RE            přijat/a
    8.              MŠ/31/2017/RE            přijat/a
    9.              MŠ/42/2017/RE            přijat/a
   10.             MŠ/23/2017/RE            přijat/a
   11.             MŠ/33/2017/RE            přijat/a
   12.             MŠ/41/2017/RE            přijat/a
   13.             MŠ/29/2017/RE            přijat/a
   14.             MŠ/21/2017/RE            přijat/a
   15.             MŠ/9/2017/RE              přijat/a
   16.             MŠ/10/2017/RE            přijat/a
   17.             MŠ/24/2017/RE            přijat/a
   18.             MŠ/20/2017/RE            přijat/a
   19.             MŠ/40/2017/RE            přijat/a
   20.             MŠ/13/2017/RE            přijat/a
   21.           . MŠ/38/2017/RE            přijat/a
   22.             MŠ/35/2017/RE            přijat/a
   23.             MŠ/18/2017/RE            přijat/a
   24.             MŠ/39/2017/RE            přijat/a
   25.             MŠ/17/2017/RE            přijat/a
   26.             MŠ/19/2017/RE            přijat/a
   27.             MŠ/28/2017/RE            přijat/a
   28.             MŠ/30/2017/RE            přijat/a
   29.             MŠ/25/2017/RE            přijat/a
   30.             MŠ/45/2017/RE            přijat/a
   31.             MŠ/27/2017/RE            přijat/a
   32.             MŠ/14/2017/RE            přijat/a
   33.             MŠ/16/2017/RE            nepřijat/a
   34.             MŠ/32/2017/RE            nepřijat/a
 
Vážení rodiče přijatých dětí,
srdečně Vás zveme na první společné setkání, kde Vás seznámíme s provozem a organizací školy, s tím co Vaše dítě do mateřské školy potřebuje a předáme Vám rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste přišli bez dětí.
Schůzka se koná dne 12. června 2017 v 15.00 hodin ve třídě u Myšek.
 
Vážení rodiče nepřijatých dětí,
z důvodu velkého počtu podaných žádostí o přijetí dítěte do naší MŠ a nesplnění podmínky očkování dítěte nebylo možné vyhovět dvěma žádostem o přijetí dítěte.
Žádám tedy rodiče, jejiž dítě nebylo v naší MŠ přijato, aby se osobně dostavili dne 5. června 2017 mezi 8. až 15 hodinou do kanceláře ředitelky školy a převzali rozhodnutí o nepřijetí.
Podaných žádostí jsme zaevidovali 47 a volných míst pro školní rok 2017/2018 máme 32. Z toho 13 dětí bylo umístěných v jiných MŠ. Žádné volné místo na odvolání nemáme.
Volná místa jsou ještě v MŠ Záměstí, Choceň.
 
Vyvěšeno   24. 5. 2017
Sejmuto       8. 6. 2017
 
Jana Charousová, ředitelka školy

24. 05. 2017
Přidáno:

Mateřská škola Vostelčice  bude uzavřena v období letních prázdnin v pátek 7. 7. a od 24. 7. - 25. 8. 2017.
V týdnu od 24. 7. - 31. 7. 2017 a v pátek 7. 7. budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.
Provoz MŠ Vostelčice v měsíci srpnu bude zahájen v pondělí 28. 8. 2017.
 
Žádost o umístění dítěte do jiné MŠ během uzavření MŠ Vostelčice si vyzvedněte u učitelek na třídách. 
Termín odevzdání: do 31. 5. 2017.

16. 05. 2017
Přidáno:

Zálohu na prázdninový provoz - školné uhraďte jednou společnou platbou v
celkové částce 320,-Kč do 15. 7. 2017 na účet školy 27 - 8768120217 / 0100 .
Variabilní a specifický symbol zůstává stejný.
Výpočet:
červenec:  školné          240,-Kč               20,-Kč/den
srpen:       školné            80,-Kč                20,-Kč/den
---------------------------------------------------------------------------------
                                      320,-Kč
Odhlášení dětí z docházky na letní prázdniny neodpadá povinnost placení záloh na školné.
Zálohy na letní provoz neplatí pouze děti, které zcela ukončí školní docházku       k 30. 6. 2017 z důvodu nástupu do ZŠ.
Stravné za prázdniny se bude hradit při nástupu dítěte do MŠ hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Přeplatky za stravné budeme vracet v průběhu července 2017 na účet, který jste poskytli MŠ při nástupu vašeho dítěte do MŠ.
Prosíme rodiče, aby případnou změnu účtu nahlásili vedoucí školní jídelny.
Rodiče dětí z jiných MŠ přijatých na letní provoz do MŠ Vostelčice budou školné a stravné hradit hotově  v kanceláři vedoucí školní jídelny před nástupem dítěte do třídy.

16. 05. 2017
Přidáno:

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Podrobnější informace o povinné předškolním vzdělávání naleznete v  příloze.
 

17. 04. 2017
Přidáno:

Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Vostelčice, Choceň.
Termín zápisu: středa 3. 5. 2017 od 8,00 do 16,00 hodin v ředitelně MŠ.
K zápisu přineste:
1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření   dětského lékaře - ne starší než jeden měsíc)
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce
 
Postup při zápisu do mateřské školy:
Formuláře si vyzvedněte v MŠ od 24. 4. 2017,  denně od 7,00 do 16,00 hodin.
U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte    při zápisu.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérii:
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Vostelčice (3 třídy po 26 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:
 
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky.
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31. 8. 2017 dovrší nejméně čtvrtého roku věku  ( § 34 odst. 3 školského zákona),  v pořadí dle věku sestupně.
 
3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místní části (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31.8. 2017 dovrší nejméně třetího roku,  v pořadí dle věku sestupně.
 
4. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.
 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v pátek 31. 5. 2017. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 5. 6. 2017 mezi 8,00 - 15,00 hodinou.

 
Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí 12. 6. 2017 v 15,00 hodin.
 
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek 19. 5. 2017 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.
 
Vstup do mateřské školy je pro dítě i pro rodiče přelomovým krokem. Děti od určitého věku společnost dětského kolektivu potřebují, ale pokud se vstup do školky uspěchá, může být pro dítě traumatizující a stresující. Proto by si rodiče měli položit otázku: „Je naše dítě zralé a připravené na to, aby začalo navštěvovat mateřskou školu?“
 
Ditě, které začíná navštěvovat mateřskou školu, by mělo zvládnout:
Samostatně se najíst lžící
Pít ze skleničky, umět přijímat tuhou stravu
Vydržet sedět při jídle u stolu
Zvládat základní hygienické návyky – samostatně si umýt ruce, umět si pustit vodu, utřít se do ručníku, používat WC – umět si dojít včas, nepoužívat pleny
Používat kapesník, umět se vysmrkat s pomocí dospělého
Zvládat základy sebeobsluhy – samostatně se svléknout a alespoň si obléknout kalhoty a obout si bačkory
Zvládnout chůzi po schodech
Poznat si svoje věci
Mluvit jednoduchými větami, vyjadřovat svá přání a obavy
Být schopné zaujmout se hrou či činností alespoň po dobu 5 minut
Zvládnout odloučení od matky
 
 
V Chocni dne 8. 3. 2017
Jana Charousová, řed. MŠ

12. 03. 2017
Přidáno:

Vážení rodiče,
srdečně Vás a Vaše děti zveme na prohlídku naší mateřské školy
v úterý 11. 4. 2017 od 8,00 - 15,30 hodin
V rámci Dne otevřených dveří budete mít možnost si projít prostory mateřské školy   a školní zahrady, prohlédnout si pomůcky a hračky, které se během dne používají     a seznámit se s týmem pedagogů.
 
Děti si můžou ve školce pohrát nebo si něco hezkého vyrobit.
K prohlídce si můžete vybrat kteroukoliv třídu.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců MŠ.
 

12. 03. 2017
Přidáno:
27. 02. 2017
Přidáno:

Stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Nejbližší akce