Aktuality

Milí rodiče,
zveme Vás na informační schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 16h na třídách.
Chápeme, že je to pro mnohé z Vás organizačně obtížné, přesto prosíme, abyste si na tuto dobu zajistili pro své děti hlídání. Schůzka tak bude moci proběhnout ve větším klidu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi učitelky MŠ.

02. 09. 2018
Přidáno:

Vážení rodiče, platba za školné a stravné probíhá bezhotovostní platbou v příslušném měsíci do 15. dne v měsíci.
 
Je potřeba zadat příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz tak, aby úhrada byla na účtu MŠ nejpozději k 15. dni příslušného měsíce
(tj. na měsíc září do 15. září - peníze na účtu MŠ).
 
Každé dítě má přidělen specifický symbol, který je nutné při platbě vyplnit.
Pro lepší identifikaci uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte!!!!
Prosíme Vás o zadání včasného platebního dokladu dle Vaší banky.
 
Platbu školného a stravného zadejte na nový účet MŠ:
115-7515010277/0100
variabilní symbol = 324100
specifický symbol = byl Vám přidělený při nástupu do MŠ a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ
konstantní symbol = 0308
zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte
 
částka = 660,- předškoláci (stravné)
                748,- děti s odkladem školní docházky (stravné)
               1.060,- ostatní děti (stravné + školné)

 
Telefon. číslo do MŚ 465 471 691
                                  734 288 983 vedoucí školní jídelny pí. Doležalová
 
Splatnost platby na měsíc září byla stanovena do 15. 9. 2018 na účtu MŠ.
Splatnost první platby       - 14. 9. 2018
Splatnost poslední platby - 14. 6. 2019
 
Vyúčtování bude provedeno 1x do roka k 30. 8. kalendářního roku.
 
V případě opakovaného neplacení školného a stravného může ředitelka ukončit vzdělávání Vašeho dítěte v mateřské škole.
 
Prosíme o včasné platby.
 
Děkujeme Jana Charousová, řed. školy
Marie Doležalová, ved. ŠJ

02. 09. 2018
Přidáno:

 

Vážení rodiče,
prázdniny utekly jako voda a my se již těšíme na začátek dalšího školního roku v krásných nových prostorech naší mateřské školy.

Provoz všech tříd bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018.
 

MŠ je otevřena od 6:00.
Třída Koťátek se otevírá v 7:00.

 

 

Další informace o provozu mateřské školy se dozvíte od třídních učitelek.

Níže můžete zhlédnout seznam nově nastupujících dětí, včetně zařazení do jednotlivých tříd.

 

Těšíme se na Vás!

 

Koťátka

 

1. Štěpán K.

2. Nikol M.

3. Julie M.

4. Nikol J.

5. František M.

6. Viktorie D.

7. Monika S.

8. Anna R.

9. Tomáš K.

10. Matyáš F.

11. Tereza B.

12. Pavel R.

13. Nikol H.

14. Nela K.

15. Dominik Š.

16. Vojtěch M.

17. Stella Š.

18. Adam D.

19. Michal B.

20. Anna H.

21. Leontina H.

22. Tomáš V.

 

Veverky

 

1. Natálie D.

2. Sofie S.

3. Josef P.

4. Martin K.

5. Adam CH.

6. Maria K.

7. Matěj K.

8. Jan Š.

 

Ježečci

 

1. Elizabet D.

2. Vanessa V.

3. Michaela Marie K.

4. Tadeáš K.

5. Veronika V.

6. Petr Š.

 

Myšky

 

1. Veronika A.

2. Anika J.

3. Mia K.

4..Ema R.

 

 

30. 08. 2018
Přidáno:

Z důvodu nadále probíhající rekonstrukce všech tříd a velké prašnosti budou děti, které jsou nahlášeny do MŠ od 6. 8. - 10. 8. v náhradní MŠ Záměstí.
Platba stravného proběhne na místě.
Dětem v náhradní MŠ bude k dispozici paní učitelka Roušarová od ježečků.
 
Provoz od 13. 8. již bude v naší MŠ ve třídě ježečků.
Jana Charousová, řed.

02. 08. 2018
Přidáno:

Vážení rodiče,
vyúčtování přeplatků za odhlášenou stravu se uskutečnilo k 31. 7. 2018.
Přeplatky vám byly vráceny dne 1. 8. 2018 bezhotovostním převodem na účty,          z kterých byly hrazeny.
Doležalová Marie, vedoucí ŠJ

02. 08. 2018
Přidáno:

Vážení rodiče, 
výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 najdete v souboru ke stažení.

30. 05. 2018
Přidáno:

Mateřská škola Vostelčice, Choceň bude uzavřena v období letních prázdnin           od 2. 7. - 3. 8. 2018.
 
V týdnu od 30. 7. - 3. 8. 2018 budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.
Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 6. 8. 2018.

Pokud budete mít zájem umístit své dítě v době uzavření školy v jiné MŠ v Chocni, vyzvedněte si prosím u třídních učitelek žádost a odevzdejte ji nejpozději                  do 31. 5. 2018. Náhradní MŠ je MŠ Stromovka.
Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola vyhovět.
Přijímány budou děti do kapacity školy.
Do náhradní MŠ budou umístěny pouze děti zaměstnaných rodičů.
Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách je nutné uhradit 1. den nástupu dítěte do zařízení.
 
Jana Charousová, ředitelka MŠ

14. 05. 2018
Přidáno:

V PONDĚLÍ 30. 4. a  7. 5. BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.
Důvodem je ukončení provozu naší školní kuchyně.
Od  2. 5. začne v naší školní kuchyni komplexní rekonstrukce, která by měla být ukončena koncem července.
Obědy nám bude dovážet školní jídelna, svačiny se budou dětem připravovat ve školce.
Školní jídelna 30. 4. a 7. 5. nevaří.

Placení stravného a školného se nemění.
Děkujeme za pochopení.
Jana Charousová, řed.
 
 

18. 04. 2018
Přidáno:

Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu Vašich dětí do Mateřské školy Vostelčice, Choceň.
Termín zápisu: středa 2. 5. 2018 od 8,00 do 16,00 hodin v ředitelně MŠ.
 
K zápisu přineste:
1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření       
    dětského lékaře - ne starší než jeden měsíc)
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce

Postup při zápisu do mateřské školy:
-   Formuláře si vyzvedněte v MŠ od  4. 4. 2018, denně od 7,00 do 16,00 hodin.
-   U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou
    lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
-   Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.
-   Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte 
    při zápisu.
 
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérii:
Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se bude postupovat následovně:
Převýší-li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Vostelčice (5 tříd po 26 dětech), přijímá ředitelka MŠ podle těchto kritérií:
 
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky.
 
2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31. 8. 2018 dovrší nejméně čtvrtého roku věku ( § 34 odst. 3 školského zákona), v pořadí dle věku sestupně.
 
3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místní části (Dvořisko, Hemže, Březenice, Podrážek, Plchůvky), které k 31.8. 2018 dovrší nejméně třetího roku, v pořadí dle věku sestupně.
 
4. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.
 
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy ve čtvrtek 31. 5. 2018.
Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 4. 6. 2018 mezi  8,00 - 15,00 hodinou.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí 11. 6. 2018 v 15,00 hodin.
 
V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pátek 18. 5. 2018 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy.
 
V Chocni 18. 3. 2018
Jana Charousová, řed. školy

27. 03. 2018
Přidáno:

Dne 1 .3. 2018  v 16:00 v Mateřské škole Vostelčice, ve třídě Myšek, Vás zveme na přednášku paní Ivy Řehůřkové na téma:
"JAK VÉST DĚTI K ZODPOVĚDNOSTI"
aneb
MÁM ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO UDĚLÁM I NEUDĚLÁM

Víte...
- za své chování a svá rozhodnutí si neseme odpovědnost a právě to je potřeba předat dětem od útlého věku
- Je správné dělat chyby a poučit se z nich, říci NE, když je třeba, omluvit se dřív, než někdo řekne, že je třeba seomluvit...
- rodič jde vždy příkladem v chování a rohodování- a to nejen při činnostech s dětmi, ale i v osobním životě
Je dobré být rodičem, který chce být tím nejlepším příkladem pro své děti...
Přednáška je zdarma.
Budeme se na vás těšit.
! Před začátkem přednášky v 15:45 hod. Vás pí. ředitelka seznámí s rozsahem prací a provozem MŠ a ŠJ po dobu rekonstrukce MŠ. !

15. 02. 2018
Přidáno:

Stránky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Nejbližší akce